Allmänna Försäljningsvillkor - L’Oréal Sverige AB – Professional Products Division
 Org.nr. 556048-3314, Box 15 222, 167 15 Bromma, Tel: +46 (8) 586 152 00
 Gällande fr o m 1 november 2019

1. Definitioner. I dessa Allmänna Försäljningsvillkor (”Försäljningsvillkoren”) avses med "Leverantör" L’Oréal Sverige AB, "Kunden” - den person eller bolag som köper Produkter från Leverantören, ”Produkter” – de varor som tillhandahålles av Leverantören, och "Order" - Kundens beställning och begäran om leverans av Produkter.

2. Produkter. Försäljningsvillkoren gäller endast Produkter upptagna i Leverantörens Professional Products Division prislista för tekniska- och återförsäljningsprodukter. Kunden är ansvarig för att Produkterna förvaras på bästa sätt, i enlighet med av Leverantören utgiven produktinformation och lämpliga allmänna direktiv. Leverantören ansvarar ej för förluster eller skador som orsakats av Kundens felaktiga hantering eller magasinering av Produkter. Kunden skall ej förändra Produktens originalförpackning eller reklammaterialens utseende.

3. Tillämpning. När Kunden lägger en Order för Produkter innebär detta att Kunden tagit del av och godkänt Försäljningsvillkoren. Försäljningsvillkoren gäller endast Kunder som erhåller både leveranser av Produkter och fakturor i Sverige. Denna version av Försäljningsvillkoren ersätter alla tidigare versioner och har företräde framför alla villkor som Kunden försöker att ensidigt tillämpa, inklusive Kundens eventuella allmänna leverans- eller inköpsvillkor

4. Produkttillgång. Alla inkommande Order accepteras på villkor att Produkterna är tillgängliga.

5. Priser. För Produkterna gäller de priser som är tillämpliga vid tidpunkten för Kundens Order och för Produkter som skall levereras inom normala tidsfrister. Angivna priser är exklusive mervärdesskatt. Priserna har fastställts med hänsyn till rådande marknadsvillkor. Leverantören förbehåller sig rätten till prisjusteringar och att utfärda en ny prislista som ersätter alla tidigare prislistor, utan att underrätta Kunden i förhand. Leverantören kan föreslå Kunden specialerbjudande och/eller kampanjer. Sådana erbjudanden är endast bindande om de skriftligen lämnas av Leverantörens representant och avser en överenskommen kvantitet av Produkter och är gällande under en begränsad tidsperiod. Erbjudna rabatter i samband med specialerbjudanden avräknas från listpriset för varje enskild Produkt.

6. Leveranser. Leverantören ombesörjer transporten. För Order understigande ett värde av SEK 1500 tillkommer ett kostnadstillägg på SEK 150 för frakt-, förpacknings- och administrativa kostnader. Leverans skall vanligtvis ske inom 5 dagar från orderdatum. Om ovanstående leveranstid överskrids är Leverantören ansvarig för att följa upp försenad leverans och vidta varje rimlig ansträngning för att säkerställa att leverans sker så snart det kan ske. Kunden äger dock inte rätt till ersättning för försenad leverans eller rätt att avbeställa Ordern.

7. Mottagning av leverans. Kunden ansvarar själv för att kontrollera leveransens skick och innehåll d.v.s. att vikt och antalet förpackningar motsvarar följesedeln samt ange på kvittensen om kolli saknas innan leveransen godkänns. Underlåter Kunden detta kommer Leverantören inte att acceptera reklamationer avseende saknande kollin. Leverantören accepterar inga reklamationer avseende de levererade Produkternas beskaffenhet, kvantitet och/eller kvalitet senare än 8 dagar efter det att Produkterna kommit Kunden tillhanda.

8. Retur av varor. Produkterna levereras utan returrätt. Retur av kuranta, felfria Produkter accepteras inte med mindre än att det rör sig om felleverans. Leverantörens skriftliga godkännande av returer erfordras i varje enskilt fall. Leverantören skall i sådant fall utfärda och tillställa Kunden en returbekräftelse och Kunden skall bifoga en kopia av bekräftelsen med varje retur. Alla returnerade Produkter skall vara rena, hela, fria från egna pris märkningar samt vara i originalförpackning och i säljbart skick. Produkter som returneras i skadat skick på grund av undermålig emballering kommer inte att krediteras Kunden. Skulle Kunden returnera varor utan Leverantörens godkännande/returbekräftelse kommer kreditering ej utfärdas. Likaså gäller om godkännande/returbekräftelse ej finns bifogad i returnerat kolli. Fraktsedel underskriven av transportören skall sparas av Kunden och är Kundens garanti vid kreditering av Produkterna vid dess eventuella försvinnande hos transportören.

9. Ändringar. Leverantören förbehåller sig rätten att vid behov ändra vikt och storlek på förpackningarna och Produkterna.

10. Betalning. Leverantörens fakturor ska betalas via autogiro, girobetalning, bankkontoöverföring eller andra elektroniska betalningsmedel som vid varje tidpunkt accepteras av Leverantören. Kontant- eller check betalningar accepteras inte.  Varje betalning måste kunna identifieras med kundnummer och/eller fakturanummer.  Betalningsvillkoren är 20 dagar netto från fakturadatum. Vid dröjsmål med betalning debiteras dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen (1975:635), d.v.s. med en räntefot som motsvarar den vid varje tid gällande referensräntan såsom fastställd av Riksbanken med tillägg av åtta (8) procentenheter. Vid betalningspåminnelse är kunden skyldig att betala en påminnelseavgift om 60 kronor. Leverantörens fakturor skickas via e-post. Vid val av pappersfaktura tillkommer en fast avgift på 30 kr exklusive moms. Skulle betalning av faktura inte vara Leverantören tillhanda på förfallodagen har Leverantören rätt att omgående kräva betalning av samtliga utestående fordringar, samt stoppa fortsatta leveranser. Leverantören förbehåller sig rätten att kräva betalning av samtliga utestående fordringar om inbetalningar kontinuerligt sker för sent, och även kräva kontant betalning vid leverans. Betalning får inte ske genom kvittning av Kundens eventuella krav gentemot Leverantören för t.ex. marknadsföringsåtgärder. Kunden skall avseende sådana åtgärder fakturera Leverantören separat. Betalning skall erläggas i överensstämmelse med parternas marknadsföringsavtal.

11. Äganderättsförbehåll och övergång av faran för Produkterna. Leverans av Produkter ska ske enligt CIP (enligt INCOTERMS 2010). Äganderätten till Produkterna förblir Leverantörens intill dess att Leverantören erhållit full betalning eller Produkterna vidareförsålts i Kundens sedvanliga affärsverksamhet. Inget i detta villkor ger dock Kunden rätt att returnera Produkterna eller vägra eller försena betalning för desamma. Kunden skall förvara Produkterna på så sätt att dessa är avskilda från andra produkter och skall tillse att Produkterna lätt kan identifieras som varande Leverantörens. Kunden skall vid varje tidpunkt tillåta Leverantören inventera lagret av osålda Produkter och tillerkänna Leverantören dennes äganderätt till lagerhållna Produkter motsvarande värdet av Leverantörens utestående fordran. Ej försålda Produkter svarar mot befintlig skuld och utgör de Produkter i vilka Leverantören har äganderätt.

12. Försäkring. Kunden skall vid varje tid ha giltig försäkring hos ett kreditvärdigt försäkringsbolag, som täcker kostnader för bl.a. förstörda Produkter och andra inventarier vid eventuell eldsvåda, stöld och annan olyckshändelse, som orsakas av t ex fel hantering av Produkter.

13. Avtalsbrott. Om Kunden brister i uppfyllandet av sina förpliktelser i Försäljningsvillkoren eller på annat sätt bryter mot någon av sina skyldigheter gentemot Leverantören, har Leverantören rätt att annullera, tillfälligt avbryta eller säga upp samtliga avtal med Kunden, samt vägra ytterligare leveranser.

14. Befrielsegrunder (Force Majeure). Leverantören och Kunden befrias från ömsesidiga förpliktelser om följande omständigheter uppstår: arbetskonflikt, eldsvåda, olycksfall, krig, myndighets beslut, omfattande driftsstörningar hos parten eller underleverantör, anskaffningssvårigheter, eller annat av parten inte vållat förhållande, som väsentligt inverkar på avtalets fullgörande. Kan avtalet inte fullgöras inom skälig tid, äger vardera parten skriftligen häva avtalet till den del dess fullgörande hindrats av omständigheter som ovan nämnts.

15. Ansvarsbefrielse. Leverantören skall inte vara ansvarig gentemot Kunden för dennes eventuella inkomst- eller kontraktsbortfall eller för annan indirekt skada eller följdskada oavsett om den uppstått genom försumlighet, kontraktsbrott eller på annat sätt. 

16. Utrustning. All utrustning (t.ex. ställ, möbler) som Leverantören utan kostnad tillhandahållit förblir Leverantörens egendom. Leverantören förbehåller sig rätten att, i samråd med Kunden, återta utrustningen när Leverantören anser detta nödvändigt. Kunden är ansvarig för skada som uppkommer på utrustningen till följd av felaktig användning. Under avtalsperioden skall utrustningen i Kundens lokaler hållas i gott skick. Utrustningen får inte förstöras eller bortföras utan Leverantörens skriftliga godkännande.

17. Återförsäljning. Kunden skall inte återförsälja Produkterna, varken direkt eller indirekt, utanför EU och/eller EES. Om Kunden är utsedd till auktoriserade återförsäljare av ett selektivt produktsortiment får Kunden endast återförsälja Produkterna till konsumenter och till andra auktoriserade återförsäljare. Om Kunden är återförsäljare av Produkter som inte omfattas av ett selektivt distributionssystem får Kunden inte aktivt återförsälja Produkterna till territorier/områden eller kundgrupper som exklusivt tilldelats annan återförsäljare eller reserverats av Leverantören. Vid överträdelse av detta förbud har Leverantören rätt att stoppa sina leveranser till Kunden eller att utan föregående meddelande avbryta sin affärsförbindelse med Kunden.

18. Personuppgifter: . Leverantörens personuppgiftspolicy är för närvarande publicerad på Integritetspolicy
19. Sekretess. Kunden förbinder sig att inte vid något tillfälle för utomstående röja information om Leverantören eller parternas affärsrelation som inte redan är allmänt känd och som Kund fått del av under sitt samarbete med Leverantören.
20. Ogiltighet. Skulle något av villkoren i dessa Försäljningsvillkor inte vara giltigt enligt svensk lag skall detta inte innebära att övriga villkor blir ogiltiga.
21. Tvister. Tvister i anledning av dessa Försäljningsvillkor skall avgöras av svensk allmän domstol med tillämpning av svensk lag.


KUNDTJÄNST:
L'Oréal Sverige AB, Professional Products Division, Box 15 222,
 167 15 Bromma, Tel: +46 (0)8 58 61 53 10, se.ppd@loreal.com