Generelle Salgsbetingelser – L'Oréal Danmark A/S, Professional Products Division
Gældende fra 1. november 2019

CVR nr. 70710218, Havneholmen 25, 1561 København V, Tel: +45 43 24 64 84

1. Definitioner. I disse Generelle Salgsbetingelser er “Sælger” L'Oréal Danmark A/S. “Kunden” er den person eller den virksomhed, der køber Produkter fra Sælger. “Produkter” er de varer, som kontrakten mellem Sælger og Kunden vedrører. En “Ordre” er Kundens anmodning til Sælger om at levere Produkter.

2. Produkter. De Generelle Salgsbetingelser finder kun anvendelse på de af Sælgers Produkter, der på salgstidspunktet er opført på Professional Products Division's prisliste.

3. Anvendelse. Enhver Ordre indebærer fuld accept af de Generelle Salgsbetingelser. Nærværende betingelser finder kun anvendelse overfor kunder, der modtager Produkter og faktura i Danmark. Enhver anden bestemmelse kan, under forudsætning af at den ikke strider mod nærværende betingelser, og at Sælger er i besiddelse af en genpart heraf, kun anses for vedtaget mellem parterne, såfremt Sælger forudgående skriftligt har accepteret bestemmelsen. Nærværende Generelle Salgsbetingelser ophæver og træder i stedet for alle tidligere udgaver, og de har forrang for enhver bestemmelse, som Kunden egenhændigt måtte søge at få vedtaget, herunder – men ikke begrænset til – Kundens generelle købsbetingelser.

4. Område. Priser og betingelser finder kun anvendelse i Danmark. Testmarkeder, hvor salgsvilkår kan afvige, kan være undtaget.

5. Priser. Priserne for Produkterne fastsættes i henhold til gældende priser på tidspunktet for Ordren til levering indenfor normale tidsfrister. Priser og vilkår beregnes for hver individuel Ordre. Priser er inklusiv skat og eventuelle emballageafgifter men eksklusiv moms, i den standard indpakning, der angives for prisen. Derudover fastsættes priserne i overensstemmelse med de aktuelle markedsvilkår, og Sælger forbeholder sig til enhver tid ret til at ændre disse. Prislisten er grundlaget for enhver forhandling. Sælger forbeholder sig retten til at tilbyde sine kunder et eller flere særlige tilbud eller kampagner. Sådanne tilbud, der fremsættes skriftligt af en repræsentant for Sælger vedrørende en fælles aftalt mængde, gælder for en begrænset periode. Rabatter vedrørende sådanne tilbud fratrækkes prisen for hvert Produkt.

5.1. Rabatafregning. I særlige tilfælde, og kun efter forudgående skriftlig aftale, kan kampagnerabatter afregnes bagud til Kunden på baggrund af faktureret salg fra Kundens lager til butik. Kunden skal i så fald fremsende særskilt faktura på beløbet samt dokumentation for faktureret salg på omfattede Produkter pr. reference i den aftalte periode.

6. Leverancer. Ordrer under DKK 750 excl. moms vil blive pålagt et ekspeditionsgebyr på DKK 200 excl. moms. Leverancer vil normalt blive foretaget inden for 5 dage efter Ordren er afgivet, såfremt der ikke er forfaldne fakturaer, der ikke er betalt. Sælger vil ikke blive holdt ansvarlig for en forsinket levering, og ligeledes er en for sen levering ikke grund nok til, at Kunden kan annullere en Ordre. Når en periode på fem (5) arbejdsdage efter modtagelsen af Produkterne har forløbet, accepteres indsigelser vedrørende Produkternes art, mængde eller kvalitet ikke. Kundespecifikke ønsker om mærkning mm., som afviger fra gældende standarder, accepteres ikke.

7. Restordre. Alle Ordrer accepteres med forbehold for, at Produkterne ikke er i restordre.

8. Ingen returret. Produkterne sælges uden returret. Returnering af kurante ubeskadigede varer accepteres principielt ikke, medmindre der er tale om fejlleverede varer. Enhver eventuel returnering skal forhåndsgodkendes af Sælger, som skal udstede en returordrebekræftelse, der sendes til Kunden. Enhver godkendt returnering af Produkter skal være vedlagt en kopi af denne returordrebekræftelse. Såfremt Kunden returnerer Produkter uden denne godkendelse/returordrebekræftelse, vil Produkterne blive sendt tilbage til Kunden uden varsel og for dennes regning. Alle godkendte returprodukter skal være rene, hele, fri for pris og alarmmærker eller andet af Kunden påsat, samt i original emballage og i god salgbar stand. Eventuelle godkendte returprodukter, som ankommer til Sælger i beskadiget stand, på grund af dårlig emballering af Kunden, vil ikke blive krediteret.

9. Justeringer. Retten til at justere vægten eller pakkerne, som påkrævet af ændrede formler, emballage eller containere, forbeholdes. Sælger skal i sådanne tilfælde oplyse Kunden om ændringerne.

10. Betalinger. Sælgers fakturaer skal betales til L'Oréal Danmark A/S, Professional Products Division, Havneholmen 25, 1561 København V. Sælgers sædvanlige betalingsbetingelser er 30 dage netto fra fakturadato. Betaling kan ske via Betalingsservice, girokort-betaling, bankoverførsel eller sådan anden elektronisk betalingsmåde, som Sælger til enhver tid måtte acceptere. Hverken kontantbetaling eller checks accepteres. Faktura sendes pr. e-mail. Såfremt Kunden ønsker fremsendelse af papirfaktura, pålægges et gebyr på 30 kr. eksklusive moms pr. fremsendt faktura Alle betalinger skal kunne identificeres ved enten relevant fakturanummer eller kundekontonummer. Ved for sen betaling pålægges der efter forfaldsdato 2% i rente pr. påbegyndt måned, såfremt det udestående beløb overstiger en tilladt aftalt grænse. Såfremt den tilladte aftalte grænse for udestående beløb overskrides, vil dette blive anset som manglende betaling, hvorfor Sælger skal være berettiget til at suspendere leverancer. Manglende betaling af blot én veksel, check eller faktura til forfaldsdag giver Sælger ret til omgående at kræve betaling af alle fordringer – forfaldne som uforfaldne. Betaling kan ikke ske ved modregning i krav vedrørende markedsføring eller i andre krav, som Kunden måtte have mod Sælger. Kunden skal fakturere Sælger separat for krav vedrørende markedsføring, og betaling herfor skal ske i overensstemmelse med den markedsføringsaftale, som parterne har indgået, medmindre der er indgået særlig aftale om anden betalingsform parterne imellem. Enhver uoverensstemmelse på en faktura giver ikke Kunden ret til at tilbageholde hele fakturaen fra betaling. Det fulde beløb forudsættes betalt i henhold til betalingsbetingelserne, og en eventuel uoverensstemmelse afregnes separat imellem Sælger og Kunden, uanset til hvilken side beløbet måtte være i favør. Ved fremsendelse af rykker fra Sælger til Kunden forbeholder Sælger sig ret til at pålægge et rykkergebyr og standse Sælgers leveringer til Kunden. Ved manglende betaling kan fordringen overgives til inkasso iht. gældende lovgivning. Sælger kreditovervåger løbende sine Kunder.

11. Ejendomsret og overgang af risiko. Levering sker i henhold til INCOTERMS 2010 CIP. Ejendomsretten til alle Produkter forbliver hos Sælger (også efter levering), indtil Sælger har modtaget fuld betaling af alle beløb, som Kunden skylder Sælger, eller indtil Kunden har solgt Produkterne i forbindelse med Kundens sædvanlige virksomhed, såfremt dette sker først. Intet i denne bestemmelse skal give Kunden ret til at returnere Produkterne eller til at nægte eller forsinke betaling herfor. Kunden skal opbevare Produkterne, så disse klart er adskilt fra andre Produkter, og skal sikre, at Produkterne klart kan identificeres som Sælgers. Kunden skal til enhver tid tillade Sælger at identificere Produkterne og skal anerkende Sælgers ret til Produkterne i den forstand, at de oplagrede Produkter svarer til de ubetalte Produkter.

12. Misligholdelse. Såfremt Kunden misligholder eller handler i strid med nærværende salgsbetingelser eller i strid med en forpligtelse overfor Sælger, har Sælger ret til at ophæve, suspendere eller opsige enhver kontrakt eller Ordre mellem parterne og/eller nægte at foretage yderligere leverancer og/eller få adgang til Kundens lokaler for at beskytte og/eller fjerne ethvert Produkt, som Sælger stadig måtte have ejendomsret til.

13. Force Majeure. Såfremt Sælger er forhindret i at opfylde sine forpligtelser i henhold til en Ordre som følge af omstændigheder, der er uden for Sælgers kontrol (herunder – men ikke begrænset til – strejke, arbejdskonflikt, brand, ulykker, industrielle eller politiske aktiviteter forsyningsvanskeligheder), skal yderligere opfyldelse af sådanne Ordrer enten suspenderes, så længe Sælger er forhindret i opfyldelse heraf eller, såfremt Sælger måtte vælge dette, ophæves, i hvilket tilfælde Sælger ikke skal være forpligtet til at svare erstatning for tab eller skade af nogen art, direkte eller indirekte, der måtte følge af sådan suspension eller ophævelse af Ordren. Ansvar for død eller personskade er ikke hermed udelukket.

14. Ansvarsfraskrivelse. Sælger er ikke ansvarlig for Kundens tab af fortjeneste eller kontrakter eller for andre indirekte tab eller følgetab, uanset om sådanne tab skyldes uagtsomhed, misligholdelse eller andet.

15. Udstyr. Alt udstyr og materiale, der leveres vederlagsfrit af Sælger (for eksempel samples, make-up møbler, markedsføringsmateriale mv.), forbliver Sælgers eksklusive og identificerbare ejendom. Sælger forbeholder sig ret til, at tilbagetage udstyr og materiale til enhver tid, når dette måtte findes passende. Kunden er ansvarlig for enhver skade på udstyr og materiale, der skyldes Kundens forkerte brug heraf. Så længe udstyr og materiale befinder sig i Kundens lokaler, skal det holdes i god stand, og dette skal i hvert fald være tilfældet, så længe udstyret ikke er regnskabsmæssigt afskrevet. Udstyr og materiale må under ingen omstændigheder bortskaffes, destrueres el. lign. uden Sælgers udtrykkelige samtykke.

16. EDI. Sælger planlægger at udvikle og anvende Electronic Data Interchange (EDI) i samarbejdet med sine kunder. Sælger forbeholder sig retten til i overensstemmelse med aktuelle standarder på markedet og i forståelse med Kunden at fastlægge på hvilke områder, EDI skal anvendes og implementeres.

17. Eksport. Sælgers Produkter må under ingen omstændigheder videresælges til eksport, det være sig direkte eller indirekte, med undtagelse af salg inden for EU/EFTA. Salg af Sælgers Produkter, som foretages inden for EU/EFTA, vil alene ske på Kundens ansvar, og vil ikke kunne påføre Sælger nogen form for ansvar, udover det ansvar der hidrører fra den nationale lovgivning.

18. Personoplysninger. Den til enhver tid gældende version af Sælgers persondatapolitik kan findes på www.lorealproshops.com/landing/privacy-policy-dk .

19. Fortrolighed. Kunden må ikke på noget tidspunkt videregive oplysninger om Sælger eller parternes samhandelsforhold, der måtte komme til Kundens kundskab gennem dennes forretningsforhold med Sælger, og som ikke er offentligt tilgængelige, til tredjemand.

20. Lovvalg og værneting. Enhver tvist, der vedrører fortolkningen af eller på anden måde udspringer af aftaleforholdet eller disse Generelle Salgsbetingelser, skal afgøres efter dansk ret ved danske domstole med retten ved Sælgers værneting som første instans.
 
KUNDESERVICEAFDELING:
L'Oréal Danmark A/S, Professional Products Division, Havneholmen 25, 1561 København V, Tel: +45 43 24 64 20, Email: kundeserviceppd@loreal.com